Przedszkole Specjalne „PROMYK”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach


Przedszkole Specjalne „PROMYK” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach jest placówką publiczną obejmującą pomocą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok, odbywa się w miarę wolnych miejsc, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku już od 3 lat (za zgodą Dyrektora także od 2,5 r.ż.) - wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą zwiększa jego szansę na optymalny rozwój. Edukacja w przedszkolu może trwać do 7 roku życia lub, po odroczeniu obowiązku szkolnego, do 9 roku życia i daje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym lub w innych szkołach podstawowych w miejscu zamieszkania dziecka.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego a także dostosowany do możliwości każdego dziecka, indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowywany na etap edukacji przedszkolnej. Dzieci poza zajęciami edukacyjnymi, uczestniczą w zajęciach indywidualnych bądź grupowych o charakterze rewalidacyjnym.

Dobór zajęć, metod i form pracy oraz sposobów pomocy dziecku wynika z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wniosków z przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej dziecka. Dwa razy w ciągu roku dokonywana jest także wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka tak, by ocenić efekty pracy, nakreślić nowe cele i wdrożyć do planu terapii ewentualne zmiany.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody oraz techniki pracy, m. in.: Stosowana Analiza Zachowania, Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna, muzykoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy Programy M. Ch. Knillów. Ponadto organizowane są zajęcia w zakresie Integracji Sensorycznej, dogoterapii, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, refleksologii, terapii psychologicznej oraz pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej. Proponujemy także naszym wychowankom udział w hipoterapii i zajęciach na basenie.

W przedszkolu korzystamy z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, m.in. PECS. Ponadto rozwijamy umiejętności komunikacyjne podczas zajęć logopedycznych.

Ze względu na rozwój dziecka, zajęcia odbywają się w mało liczebnych grupach. Pozwala to na zindywidualizowane podejście do dziecka, co zwiększa szanse na usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Nauczyciele dbają o rozwój umiejętności samoobsługowych i społecznych dzieci. Odkrywanie otaczającego świata oraz uczestnictwo w życiu społecznym, wspólne zabawy, udział w wycieczkach i różnorodnych inicjatywach oraz uroczystościach to przedszkolna codzienność naszych Promyczków. Zajęcia w grupie przedszkolnej sprzyjają bowiem budowaniu relacji rówieśniczych oraz rozwojowi umiejętności przedszkolnych.Przedszkole Specjalne „PROMYK”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
39 – 100 Ropczyce
tel. 17 2218382