Profil szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ropczycach działa od 1970 roku.


Jest placówką publiczną dla uczniów w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.


W Ośrodku funkcjonują szkoły:

 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
  • Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna
  • Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodach:
   • ogrodnik
   • ślusarz
   • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
   • piekarz
   • cukiernik
   • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
  • Oddział Szkoły Podstawowej
  • Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1
 3. dla uczniów głębiej upośledzonych funkcjonują następujące zespoły zajęć rewalidacyjnych:
  • kinezjologia edukacyjna Dennisona
  • logopedia
  • stymulacja audio-psycholingwistyczna Tomatisa
  • integracja sensoryczna
  • gimnastyka korekcyjna
  • treningi EEG Biofeedbacka
  • zajęcia terapeutyczne z udziałem psa
  • muzykoterapia
  • arteterapia
 4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się, podobnie jak w szkołach masowych, w systemie klasowo-lekcyjnym. Środki dydaktyczne. metody są dostosowane do poziomu rozwoju uczniów. Wymagania edukacyjne oparte są o podstawę programową oraz dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka. Dodatkowo uczniowie posiadające braki dydaktyczne uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych oraz różnego rodzaju terapiach. Odpowiednie kwalifikacje członków rady pedagogicznej oraz odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych zapewniają właściwy rozwój naszych podopiecznych.