Psycholog szkolny: mgr Monika Wojnarowska

 
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 12.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 8.00 – 12.00
Serdecznie zapraszam J
Przyjdź do Psychologa szkolnego, gdy:

 • potrzebujesz pomocy
 • masz problemy w rodzinie
 • masz trudności w nauce
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • nie potrafisz porozumieć sie z nauczycielem
 • chcesz podzielić się swoim sukcesem i radością
 • czujesz, że nikt cię nie rozumie


Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do moich obowiązków w szkole należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
Zadania, o których mowa, realizuję we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Pedagogiem szkolnym
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży