PEDAGOG
mgr Patrycja Doroba
Poniedziałek: 8.00 - 13.00
Wtorek: 8.00 – 13.00
Środa: 8.00 - 13.00
Czwartek: 13.00 – 14.00
            15.00 – 17.00

Piątek: 11.00 - 13.00

W każdy poniedziałek w godzinach
Od 8.00 – 9.00
Dyżur dla rodziców dzieci
z przedszkola

 

PLAN PRACY PEDAGOGA 

1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów.

2. Poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

3. Roztoczenie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska.

4. Systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w/s uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym.

5. Praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie.

6. Współpraca z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach z rodzicami na wywiadówkach i indywidualnie.

7. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach wewnątrzszkolnych.

8. Aktywny udział w spotkaniach Interdyscyplinarnego Zespołu do Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i innych zespołach zadaniowych.

9. Uczestniczenie w życiu Ośrodka, imprezach, uroczystościach szkolnych.

10. Prowadzenie różnorodnych form oddziaływań o charakterze profilaktycznym.

11. Współtworzenie dokumentacji Ośrodka (Program Wychowawczy, Profilaktyczny, Procedury Postępowania).

12. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pracy pedagoga szkolnego.

13. Współpraca z instytucjami wspomagającymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd dla Nieletnich, Policja, kurator, MOPS itd.).

14. Utrzymywanie stałych kontaktów z metodykiem pedagogów szkolnych, branie czynnego udziału w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi.