Stowarzyszenie

Przy naszym Ośrodku działa stowarzyszenie "Podaruj dzieciom uśmiech".

Stowarzyszenie posiada Statut, który stanowi m.in., że:

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym 
  na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2003r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
  (Dz. U. Nr 96, poz.873)
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.
 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ropczycach, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
  Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Czytaj Statut Stowarzyszenia

 Celem Stowarzyszenia jest:

 • dofinansowywanie podstawowych potrzeb wychowanków SOSW w Ropczycach
 • wzbogacanie bazy dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka
 • zapewnienie wychowankom aktywnych form spędzania czasu wolnego
 • organizowanie kolonii, obozów i zajęć rewalidacyjno-rehabilitacyjnych
 • udzielanie wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka specjalnej troski
 • propagowanie postaw tolerancji, pomocy i akceptacji dzieci specjalnej troski

W ramach działalności Stowarzyszania podejmowane są działania zmierzające do zdobywanie poza budżetowych środków finansowych. W tym celu członkowie Stowarzyszenia piszą programy i granty. 
W ten sposób zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. Zaliczyć do nich można m.in.:

 1. Program pod hasłem "Bliżej korzeni", który realizowany był od kwietnia do końca września 2007 r. 
  W ramach tego przedsięwzięcia młodzież uczyła się tańców ludowych, uczestniczyła 
  w zorganizowanym na terenie Ośrodka konkursie piosenki ludowej a także wspaniałym ognisku. Znalazło się też coś dla miłośników zajęć kulinarnych, uczyliśmy się bowiem gotowania dań regionalnych. Wiele satysfakcji przyniosła nam nauka wykonywania stroików świątecznych, wianków i innych dekoracji ludowych. Poznaliśmy tradycje 
  i zwyczaje ludowe związane z porami roku i świętami. Niezwykłych wrażeń dostarczyło nam spotkanie z przedstawicielem tak rzadko dziś uprawianego zawodu jakim jest kowalstwo. Podjęła nas również w swych gościnnych progach prawdziwa wiejska gospodyni.

 2. W ramach pracy w Stowarzyszeniu pielęgnujemy tradycje związane nie tylko z kulturą ludową, która w naszym regionie jest niezwykle żywa i bogata ale też wykonujemy kartki na różne okazje, upominki dla naszych darczyńców i miło spędzamy czas bawiąc się na różnych imprezach.

Statut Stowarzyszenia