Informacja


Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach na mocy Porozumienia zawartego między Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim powołany został do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

 (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem
” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 17120, art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.).


Do szczegółowych zadań ośrodka należy m.in.:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach
  i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, i innych specjalistów,
 5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a)zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b)prowadzenie akcji informacyjnych,
  c)monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 6. Udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
 1. Zapewnienie konsultacji medycznej w zależności od potrzeb dziecka,
Projekt finansowany z Budżetu Państwa